Biênio 2020/2021

Diretoria Executiva
Presidente: Miyoko Shakuda
1º Vice-presidente: Takashi Shimokawa
2º Vice-presidente: Silvio Kazushi Sano
Superint Administrativo: Edson Hiroshi Aoki
Superin Financeiro: Jorge Tsuneharu Sano
Diretor Secretário: Silvio Fujio Shakuta

Conselho Deliberativo
Presidente: Tetsuhiro Hirose
Vice-presidente: Shigeru Matsumoto
1º Conselheiro: Álvaro Yokoyama
2º Conselheiro: Hiroshi Sakakura
3º Conselheiro: Paulo Shinohara
Suplentes
Taeko Takeuchi
Celeste Mie Fujita
Uichiro Umakakeba

Conselho Fiscal
1º Conselheiro: Eduardo Kenji Watanabe
2º Conselheiro: Carlos Takeru Kimura
3º Conselheiro: Diogo Nomura Neto
Suplente: Youiti Hirose

Diretorias Departamentais
Planejamento: Celeste Naomi Shakuda Shirahama
Cultural: Francisco Noriyuki Sato
Social: Silvio Kazushi Sano
Bolsas e estágio: Ii-Sei Watanabe
Kendô: Edson Masayuki Shiono
Fujinbu: Márcia Miyazaki
Fujinbu-vice: Lucia Ono Ito

Share Button